Application Records.


FUJISEIKO (THAILAND) CO., LTD.

APPLICATION FOR EMPLOYMENT

Resume

Position
ตำแหน่งงานที่สมัคร

Date ready to start/วันที่พร้อมเริ่มงาน
Name in thai/
ชื่อ-สกุลผู้สมัครภาษาไทย

Nickname/ ชื่อเล่น
Name in english/
ชื่อ-สกุล ผู้สมัครภาษาอังกฤษ
Place of birth/สถานที่เกิด Date of birth/วัน เดือน ปี เกิด
Age/อายุ
Weight/น้ำหนัก
Nationlity/สัญชาติ
Race/เชื้อชาติ
Religion/ศาสนา
Height/ส่วนสูง
ID Card No./เลขที่บัตรประชาชน
Issued Place/ออกให้ที่
Issued date/ออกให้วันที่
Validity date/วันหมดอายุ
Passport No. (If any)
หนังสือเดินทางเลขที่ (ถ้ามี)

Issue Place/ออกให้ที่

Issue date/ออกให้วันที่

Validity date/วันหมดอายุ
Present address/ที่อยู่ปัจจุบัน
Telephone/โทรศัพท์ How longit takes to come here ?/ใช้เวลาเดินทางมาบริษัทฯเท่าใด

Father/ชื่อบิดา

Age/อายุ

Occupation/อาชีพ
Company name Telephone/
ชื่อสถานที่ทำงาน/โทรศัพท์

Mother/ชื่อมารดา

Age/อายุ

Occupation/อาชีพ
Company name Telephone/ชื่อสถานที่ทำงาน/โทรศัพท์
No. of brother/sister/มีพี่น้องรวม   Brother/ชาย   Sister/หญิง
Name
ชื่อ-นามสกุล
Age
อายุ
Occupation
อาชีพ
Company name/Telephone
ชื่อสถานที่ทำงาน/โทรศัพท์
Marital status/
สถานภาพทางครอบครัว

Single/
โสด

Live as couple/
อยู่กินฉันท์สามีภรรยา

Engaged/
หมั้น

Married/
แต่งงาน

Divorced/
หย่า

Window/
ม่าย

Separated/
แยกกันอยู่

Husband/Wife name/ชื่อสมรส

Age/อายุ

Occupation/อาชีพ
Company name/Telephone/
ชื่อสถานที่ทำงาน/โทรศัพท์
Marriage licens No./ทะเบียนสมรส Issue place/ออกให้ที่
Issue date/ออกให้วันที่
No. of children/จำนวนบุตรทั้งหมด Son/ชาย Daughter/หญิง
Name
ชื่อ-นามสกุล
Age
อายุ
Name of school/Province
สถานที่ศึกษา/จังหวัด
In case of emergency to notify name/
บุคคลและสถานที่ติดต่อด่วน

Relationship/ความสัมพันธ์
Address/ที่อยู่
Telephone/โทรศัพท์
Level
ระดับ
Name of instuitute
สถานศึกษา
Location
สถานที่ตั้ง
Period of study
ปี พ.ศ. ที่เรียน
Degree/Subect
วุฒิ/ปริญญา/สาขา
G.P.A.
คะแนนเฉลี่ย
Primary school
ประถมศึกษา
Seconday school
มัธยมศึกษา
High school
เตรียมอุดมศึกษา
Vocational school
อาชีวศึกษา
University
มหาวิทยาลัย
Other
อื่นๆ
Special activities/กิจกรรมที่เคยทำในสถานศึกษา
Knowledge of foreugn language
ความรู้ต่างประเทศ
Understand
ความเข้าใจ
Conversation
การพูด
Reading
การอ่าน
Writing
การเขียน
English
ภาษาอังกฤษ
Japanese
ภาษาญี่ปุ่น
Other
ภาษาอื่นๆ
Special ability
ความชำนาญพิเศษ
Computer/คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมโปรดระบุ

Able to drive/ความสามารถในการขับขี่
Car/รถยนต์
Driving licens No./ใบขับขี่เลขที่
Motorcycle/จักรยานยนต์
Driving licens No./ใบขับขี่เลขที่
Hobbies/Sports/งานอดิเรก/กีฬา
Special ability/ความสามารถพิเศษ 
Training course
เคยได้รับการฝึกอบรม
Curricula
หลักสูตร
Institute
สถาบัน
Period
ระยะเวลาฝึกอบรม
1.
2.
3.
Military status/
สถานภาพทางทหาร
Not yet served/จะถูกเกณท์ Served/ถูกเกณท์แล้วเมื่อ Exempted/เรียนจบ รด.
Are you or have you been a member of any social, association, union?
ท่านเป็นหรือเคยเป้นสมาชิก สมาคม หรือ สโมสร หรือสหภาพแรงงาน
No/ไม่เคย Yes/เคย ระบุชื่อ
If yes, What the position ?
ถ้าเคย ตำแหน่งคือ
Duration of membership
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
Have you ever been ordained?
ท่านเคยอุปสมบทหรือไม่
ไม่เคย เคย เป็นเวลา
Have you ever been ill or admin in hospital?
ท่านเคยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่?
ไม่เคย เคย เมื่อ พ.ศ.
Do you have any chronic disease?
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่?
No/ไม่มี Yes/มี
Have you ever been charged with drug use, possesion or association to drug before applying to work here?
ท่านเคยมีประวัติหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้งกับยาเสพติด ก่อนที่จะมาสมัครเข้าเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง หรือไม่ ?
No/ไม่ Yes/มี
Have you ever been arrested, charged, or taken into custody?
ท่านเคยถูกฟ้อง ต้องคดี หรือจำคุก มาก่อนหรือไม่?
No/ไม่ Yes/มี
Have you ever been dismissed?
ท่านเคยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่?
No/ไม่
Yes/เคย

How did you know of job?/Vacances here/ท่านทราบการสมัครงานนี้จาก
Annoucement/ประกาศ Internet/อินเตอร์เน็ต Suggestion/ผู้แนะนำ Other/อื่นๆ
Work ideal/อุดมคติในการทำงาน
Salary expected/อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
Previous rmployment (give latest employment first)/เริ่มจากปัจจุบันและย้อนหลังไป
1.Company/ชื่อที่ทำงาน
Address/ที่อยู่
Telephone/โทรศัพท์
Starting Day/วันที่เริ่มงาน
Starting position/ตำแหน่งเริ่มต้น
Salary/เงินเดือน
Leaving date/วันที่ออกจากงาน
Last Position/ตำแหน่งสุดท้าย
Salary/เงินเดือน
Other fringe benefit
สวัสดิ์การที่ได้รับ
Reason of leaving
เหตุผลที่ออกจากงาน
Brief description of duties
งานในหน้าที่โดยสังเขป
2.Company/ชื่อที่ทำงาน
Address/ที่อยู่
Telephone/โทรศัพท์
Starting Day/วันที่เริ่มงาน
Starting position/ตำแหน่งเริ่มต้น
Salary/เงินเดือน
Leaving date/วันที่ออกจากงาน
Last Position/ตำแหน่งสุดท้าย
Salary/เงินเดือน
Other fringe benefit
สวัสดิ์การที่ได้รับ
Reason of leaving
เหตุผลที่ออกจากงาน
Brief description of duties
งานในหน้าที่โดยสังเขป
3.Company/ชื่อที่ทำงาน
Address/ที่อยู่
Telephone/โทรศัพท์
Starting Day/วันที่เริ่มงาน
Starting position/ตำแหน่งเริ่มต้น
Salary/เงินเดือน
Leaving date/วันที่ออกจากงาน
Last Position/ตำแหน่งสุดท้าย
Salary/เงินเดือน
Other fringe benefit
สวัสดิ์การที่ได้รับ
Reason of leaving
เหตุผลที่ออกจากงาน
Brief description of duties
งานในหน้าที่โดยสังเขป
4.Company/ชื่อที่ทำงาน
Address/ที่อยู่
Telephone/โทรศัพท์
Starting Day/วันที่เริ่มงาน
Starting position/ตำแหน่งเริ่มต้น
Salary/เงินเดือน
Leaving date/วันที่ออกจากงาน
Last Position/ตำแหน่งสุดท้าย
Salary/เงินเดือน
Other fringe benefit
สวัสดิ์การที่ได้รับ
Reason of leaving
เหตุผลที่ออกจากงาน
Brief description of duties
งานในหน้าที่โดยสังเขป
person in this company whom you know:
ท่านมีคนรู้จักหรือญาติทำงานในบริษัทหรือไม่ :
No/ไม่มี Yes/มี
Name/ชื่อ-นามสกุล Relationship/ความสัมพันธ์ Position/Section/Telephone/ตำแหน่ง/แผนก/โทรศัพท์
pleae list 3 business peference/บุคคลที่สามารถรัรองท่านได้ (ไม่ใช่ญาติ)
Name/ชื่อ-นามสกุล Relationship/ความสัมพันธ์ Position/Section/Telephone/ตำแหน่ง/แผนก/โทรศัพท์


Certify that all of the statement in this application are true and correct to the best of my knowledge and
false information willfully given shall be suffcient reason to dismiss me form the service without legal compensation.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความต่างๆที่ข้าพเจ้าเขียนลงไปนั้นเป็นจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าได้เป็นพนักงงานแล้วและข้อคสามข้างต้นที่ข้าพเจ้าเขียนนี้ปรากฎว่า
คลาดเคลื่อนจากความเป้นจริง ประการใดๆ ข้าพจ้าเข้าใขและยอมรับว่าบริษัท สามารถเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย